Chang Cheh (Director, Writer) Lau Kar-Leung (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Fu Sheng Chi Kuan-Chun Leung Kar-Yan
Lau Kar-Leung (Director, Action Director) Lau Kar-Wing (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Wu Jing Gordon Liu
Chang Cheh (Director) Lau Kar-Leung (Action Director) Lau Kar-Wing (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) David Chiang
Too much fighting! - 6/10 (22 May 2004)
Chang Cheh (Director, Writer) Wu Ma (Director) Shaw Brothers (Production Company) David Chiang Fu Sheng Chi Kuan-Chun Li Yi-Min Shan Mao
A bit rubbish - 4/10 (13 July 2007)
Chang Cheh (Director, Writer) Lau Kar-Leung (Action Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Chen Kuan-Tai
Perhaps hasn't aged well - 5/10 (30 July 2007)
Chang Cheh (Director, Writer) Lau Kar-Wing (Action Director) Chiang Sheng (Action Director, Assistant Director) Jimmy Wang Yu Ti Lung
Chang Cheh (Director, Writer) Lau Kar-Wing (Action Director) Chiang Sheng (Action Director, Assistant Director) Jimmy Wang Yu Ti Lung
Chang Cheh goes indie - 6/10 (18 February 2015)
Chang Cheh (Director, Writer) Lau Kar-Leung (Action Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Fu Sheng
one of the better Shaolin films - 8/10 (14 February 2007)
Not that great - 6/10 (03 May 2003)