Gordon Chan (Director) Yuen Wo-Ping (Action Director) Yuen Shun-Yi (Action Director) Yuen Cheung-Yan (Action Director) Jet Li Chin Siu-Ho

See also