Lo Wei (Director, Writer) Han Ying-Chieh (Action Director) Golden Harvest (Production Company) Cheng Pei-Pei Au Wai James Tien Yuen Wah
aka KUNG FU GIRL.
Cheng Pei-Pei kicks Japanese ass - 6/10 (10 November 2012)