Lo Wei (Director, Producer) Luk Chuen (Action Director) Jackie Chan (Action Director) James Tien Bruce Leung Siu-Lung Wang Ping