Hwang Jang-Lee (Director) Chin Yuet-Sang (Action Director) Corey Yuen (Action Director) Mang Hoi (Action Director) Fan Mei-Sheng Eddy Ko