Sun Chung (Director, Writer) Huang Pei-Chi (Action Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Liu Yung
A real masterpiece! - 10/10 (04 November 2003)
Hua Shan (Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Danny Lee Sau-Yin Wang Hsieh Yuen Man-Tzu
aka THE SUPER INFRAMAN
Chang Cheh (Director) Pao Hsueh-Li (Director) Lau Kar-Leung (Action Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company)
A generally worthy film - 7/10 (11 May 2003)
Chor Yuen (Director, Writer) Tang Chia (Action Director) Huang Pei-Chi (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Ti Lung Ku Feng
Reviewed by Simon - 8/10 (19 January 2004)
Sun Chung (Director) Tang Chia (Action Director) Huang Pei-Chi (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) David Chiang Tsung Hua
One of the best wu xia - 9/10 (29 May 2006)
Chor Yuen (Director) Tang Chia (Action Director) Yuen Cheung-Yan (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Tsung Hua Yueh Hua
Difficult to follow but enjoyable - 8/10 (07 January 2003)
Chang Cheh (Director) Tang Chia (Action Director) Yuen Cheung-Yan (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Chang Pei-Shan
Good Sister, Bad Sister - 7/10 (05 December 2012)
Chor Yuen (Director, Writer) Huang Pei-Chi (Action Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Ti Lung
Entertaining fantasy - 8/10 (10 May 2003)
Chang Cheh (Director, Writer) Tang Chia (Action Director) Lau Kar-Leung (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Chin Ping
Chang Cheh (Director, Writer) Lau Kar-Leung (Action Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Chen Kuan-Tai
Perhaps hasn't aged well - 5/10 (30 July 2007)

See also