Chang Cheh (Director, Writer) Lau Kar-Leung (Action Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Cheng Pei-Pei
Solid swordplay film - 8/10 (08 January 2006)
Ching Gong (Director, Writer) Hua Shan (Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Ti Lung Shih Szu Ku Feng
More remote decapitation fun - 6/10 (17 January 2006)
Chang Cheh (Director, Writer) Lau Kar-Leung (Action Director) Lau Kar-Wing (Action Director) Tang Chia (Action Director) David Chiang
Chang Cheh (Director) Tang Chia (Action Director) Lau Kar-Leung (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Lo Lieh Li Ching Wu Ma
Above average - 7/10 (29 May 2005)
Fu Qi (Director) Lau Kar-Leung (Action Director) Tang Chia (Action Director) Chen Si-Si Wang Pao-Chen Ping Faan
Not a bad effort - 6/10 (05 April 2003)
Sun Chung (Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Ti Lung Wong Yu Ku Feng Wang Lung-Wei Angie Chiu
Nearly classic - 8/10 (14 August 2006)
Chor Yuen (Director) Huang Pei-Chi (Action Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Ti Lung Lo Lieh Ching Li
Chang Cheh (Director) Pao Hsueh-Li (Director) Wu Ma (Director) Lau Kar-Leung (Action Director) Tang Chia (Action Director) Ti Lung David Chiang
Chor Yuen (Director, Writer) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Fu Sheng Wu Wei-Kuo Wang Jung Candy Wen
a pretty solid piece of wu xia - 7/10 (21 April 2006)
Sun Chung (Director) Tang Chia (Action Director) Huang Pei-Chi (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Wong Yu Shih Szu
A decent film, but not remarkable - 6/10 (02 February 2006)

See also