Wong Kar-Wai (Director, Writer, Producer) Tung Wai (Action Director) Tony Leung Chiu-Wai Zhang Ziyi Faye Wong Gong Li Maggie Cheung
Interesting, if somewhat compromised - 6/10 (14 July 2004)