Best HK film of 2004 - 9/10 (08 January 2006)
Chen Kaige (Director, Writer, Producer) Liu Jia-Cheng (Action Director) Gong Li Zhang Feng-Yi Li Xue-Jian Wang Zhi-Wen Zhou Xun