Wong Kar-Wai (Director, Writer, Producer) Yuen Wo-Ping (Action Director) Tony Leung Chiu-Wai Zhang Ziyi Chang Chen Zhao Ben-Shan
Incoherent and overblown - 3/10 (07 April 2013)

See also