Tyrone Hsu Tien-Yung

back to movies
Tyrone Hsu Tien-Yung (Director, Writer) Huang Kuo-Chu (Action Director) Pan Chang-Ming (Action Director) Union Films (Production Company) Polly Shang-Kuan Yueh Hua Lo Lieh Lung Tien-Hsiang Hu Chin Yu Sung-Chao Chu Ben-Ke Chi Fu-Chiang Hsu Te-Li (Cinematographer) Chou Fu-Liang (Soundtrack)
Rather random and weird (Thursday, March 16, 2023)
Joseph Kuo (Director, Writer) Lin Yu-Chuan (Action Director) Chang Ching-Ching Ko Yu-Min Shao Lo-Hui Kai Pao-Yu Su Chen-Ping Chiang Tao Tyrone Hsu Tien-Yung (Writer) Lin Yu-Yuan (Writer) Lin Tzu-Jung (Cinematographer) Eddie H. Wang (Soundtrack)
A fun low budget wuxia (Saturday, January 22, 2022)
Nothing special, but some decent action (Wednesday, November 1, 2023)
Joseph Kuo (Director) Pan Yaokun (Action Director) Shek Chee-Bun (Action Director) Union Films (Production Company) Tien Peng Polly Shang-Kuan Chiang Nam Tsao Chien Miao Tian Hsueh Han Ko Yu-Min Lee Tso-Nam Tyrone Hsu Tien-Yung (Writer) Lin Tsan-Ting (Cinematographer) Lee Szu (Soundtrack)
One of the better post-CDWM films (Sunday, May 21, 2023)