Wei Han-Tao (Director) Stephen Shin (Director, Writer) Benz Kong (Action Director) Ray Lui Zhang Feng-Yi Gong Li Lau Shun