Daft script but INTENSE action (Saturday, January 14, 2006)
Yue Chung (Director) Jia Yong-Jie (Action Director) Gigi Leung Jiang Wu Xia Yu David Lee Wai-Sheung Luan Shu (Soundtrack)
Unashamedly sentimental (Sunday, January 8, 2006)