Chang Cheh (Director) Pao Hsueh-Li (Director) Lau Kar-Leung (Action Director) Tang Chia (Action Director) Chen Kuan-Tai Lo Dik
A generally worthy film- 7/10 (Sunday, May 11, 2003)
Chang Cheh (Director) Pao Hsueh-Li (Director) Wu Ma (Director) Lau Kar-Leung (Action Director) Tang Chia (Action Director)

See also