Chris Chen

  • Chris Chen Ching-Chu
back to movies
Easily Bruce Lee's best film (Tuesday, July 9, 2024)
Li Han-Hsiang (Director, Writer) King Hu (Director, Writer) Pai Ching-Jui (Director) Lee Hsing (Director) Chen Chen Yueh Yang Chang Mei-Yao Li Li-Hua Liu Ming Tsao Chien Hu Chin Chen Hui-Lou Chiang Ching Ou Wei Peter Yang Kwan Chang Yung-Hsiang (Writer) Chu Hsiang-Kan (Writer) Chen Jung-Shu (Cinematographer) Chris Chen (Cinematographer) Tso Hung-Yuan (Soundtrack) Joseph Koo Ka-Fai (Soundtrack)
A who's who of Taiwanese cinema in 1970 (Sunday, January 7, 2024)
Better than expected (Monday, May 16, 2022)