Larry Tu Chong-Hsun (Director, Writer) Pan Yao-Kun (Action Director) To Wai-Wo (Action Director) Chen Shih-Wei (Action Director, Actor) Union Films (Production Company) Hsu Feng Shih Jun Chen Hui-Lou Hsueh Han Wan Chung-Shan Kao Ming Lung Fei Yu Sung-Chao Hu Hon (Writer) Chow Yip-Hing (Cinematographer)
Engaging Taiwanese wuxia (Saturday, July 1, 2023)
Not great but not boring (Saturday, April 22, 2023)
Greatest martial arts film of all time? (Tuesday, April 25, 2006)
Chou Hsu-Chiang (Director) Pai Ying (Action Director, Actor) Union Films (Production Company) Han Hsiang-Chin Ma Chi Tsao Chien Kao Ming Wan Chung-Shan Hsueh Han Ko Hsiang-Ting Chang Yung-Hsiang (Writer) Hsiao Shih-Hsun (Cinematographer)
Nothing special (Saturday, June 24, 2023)
Sung Tsun-Shou (Director) Pan Yao-Kun (Action Director, Actor) Union Films (Production Company) Han Hsiang-Chin Pai Ying Tsao Chien Wan Chung-Shan Miao Tian Tang Chi Kao Ming Yang Shih-Ching (Writer) Hua Hui-Ying (Cinematographer)
Tyrone Hsu Tien-Yung (Director, Writer) Huang Kuo-Chu (Action Director) Pan Chang-Ming (Action Director) Union Films (Production Company) Polly Shang-Kuan Yueh Hua Lo Lieh Lung Tien-Hsiang Hu Chin Yu Sung-Chao Chu Ben-Ke Chi Fu-Chiang Hsu Te-Li (Cinematographer) Chou Fu-Liang (Soundtrack)
Rather random and weird (Thursday, March 16, 2023)
Solid Union Films production (Monday, June 19, 2023)
Really impressive action for 1971 (Tuesday, August 1, 2023)
Chien Lung (Director) Pan Chuan-Ling (Action Director) Wang Chun-Lai (Action Director) Union Films (Production Company) Polly Shang-Kuan Tien Peng Yi Yuan Ma Chi Wan Chung-Shan Chen Bao-Liang Hsueh Han Shao Lo-Hui Kai Pao-Yu Tin Goh (Writer) Chiu Yao-Hu (Cinematographer)
Amazing wuxia action for the day (Sunday, February 5, 2023)