Zhang Yimou (Director, Writer) Ching Siu-Tung (Action Director) Li Cai (Action Director) Zhang Ziyi Takeshi Kaneshiro Andy Lau Song Dan-Dan Zhao Hong-Fei Guo Jun Wang Bin (Writer) Zhao Xiao-Ding (Cinematographer) Shigeru Umebayashi (Soundtrack)
In retrospect this was a wuxia classic (Monday, January 1, 2024)
Beautiful to look at (Tuesday, October 12, 2004)
Zhang Yimou (Director, Writer) Tang Teng-Fei (Action Director) Fung Wai-Lun (Action Director) Lam Chi-Tai (Action Director) Ku Huen-Chiu (Action Director) Zheng Kai Betty Sun Li Deng Chao Wang Qian-Yuan Zhao Xiao-Ding (Cinematographer) Lao Zi (Soundtrack)
Strikingly beautiful and poetic (Tuesday, June 23, 2020)