Zhang Yimou

  • Zhang Yi-Mou
back to movies
Solid spy propaganda (Saturday, January 27, 2024)
Zhang Yimou's homage to the female bosom (Saturday, January 20, 2007)
Weak by Zhang Yimou standards (Sunday, April 30, 2023)
Simple but effective (Saturday, April 27, 2002)
Pretty special (Saturday, May 10, 2003)
Zhang Yimou (Director, Writer) Ching Siu-Tung (Action Director) Li Cai (Action Director) Zhang Ziyi Takeshi Kaneshiro Andy Lau Song Dan-Dan Zhao Hong-Fei Guo Jun Wang Bin (Writer) Zhao Xiao-Ding (Cinematographer) Shigeru Umebayashi (Soundtrack)
In retrospect this was a wuxia classic (Monday, January 1, 2024)
Beautiful to look at (Tuesday, October 12, 2004)
When I buy an animal I treat it as I wish (Saturday, April 3, 2021)
Manipulative but good (Saturday, February 9, 2013)
Worth a watch (Tuesday, June 6, 2006)