Well crafted, engaging and enjoyable (Friday, February 9, 2007)
Chor Yuen (Director) Hsu Erh-Niu (Action Director) Hsu Sung-Ho (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Ivy Ling Po Wang Ping Chin Han Chang Yi Lo Lieh Richard Chan Chun Fan Mei-Sheng Tsung Hua I Kuang (Writer)
Pao Hsueh-Li (Director, Cinematographer) Hsu Erh-Niu (Action Director) Hsu Sung-Ho (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Ivy Ling Po Chin Han Chen Feng-Chen Hung Sing-Chung Park Ji-Hyeon Yang Chi-Ching Tung Li Ou-Yang Sha-Fei Little Unicorn Ching Li Chiu Kang-Chien (Writer) Yuen Teng-Bong (Cinematographer) Chou Fu-Liang (Soundtrack)
Ahead of its time (Sunday, February 6, 2022)
Chang Cheh (Director, Writer) Lau Kar-Leung (Action Director) Lau Kar-Wing (Action Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) David Chiang Ti Lung Ku Feng Chin Han I Kuang (Writer)
Jeng Cheong-Woh (Director, Writer) Lau Kar-Wing (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Lo Lieh Margaret Hsing Hui Chin Han Fang Mian Wang Hsieh
A cut above average (Tuesday, June 19, 2007)
Deranged and delightful (Friday, July 29, 2022)
Jeff Lau (Director) Kuo Chui (Action Director, Actor) Chow Yun-Fat Wu Chien-Lien Gordon Liu Chin Han Roy Chiao Michael Wong Peter Pau (Cinematographer)
Worth watching for the good bits (Sunday, February 3, 2002)